Ali Louis Bourzgui (Lucifer) and Eli Husiak (Ensemble) Photos courtesy of JRomeo Photography